02 september 2007

SD röstar ja till radikalfeminism

Nu har jag tagit mig igenom videon på senaste fullmäktigesammanträdet i Malmö, punkten om anslutning till en jämställdhetsdeklaration som EU vill att alla kommuner och regioner ska anta. Det var en lustig debatt. Mattias Karlsson hade ju häromdagen fräckheten att påstå att SD skulle ha varit emot, när man i själva verket röstade för.

Min analys av det hela är att Karlsson ligger bakom alltihop, eftersom vare sig Sten Andersson, LG Hallgren eller Emma Westergren vet vad som är fram eller bak på en feminist. Karlsson är däremot Sverigedemokraternas förste feminist, i kraft av den utläggning i ämnet som han gjorde i SD-Kuriren nr 41 redan för 6 år sedan och hans samhällsvetenskapliga studier i Lund. Vad man ställde sig bakom genom att rösta för deklarationen är bl.a. följande.

 • Genusperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet i Malmö
 • genuscensur även av biblioteksböcker, och
 • kvotering på basis av kön och etnicitet.

  Detta har man gjort trots att man (i och för sig felaktigt) anser att
 • deklarationen är radikalfeministisk.

  Man röstade ja (om än med tvekan) därför att
 • den svenska jämställdhetslagen, brottsbalken och de svenska diskrimineringslagarna tydligen inte räcker till för att motverka allt det dåliga i samhället. Claes Borgström och Mona Sahlin är för mjäkiga för SD:s smak.

  Föredragning och debatt i fullmäktige

  Först ut: Föredraganden kommunalrådet Philipson, enligt vilken undertecknandet innebär att kommunen erkänner de "maktstrukturer som ligger bakom att män och kvinnor inte i alla lägen har samma möjligheter". Vidare menade i sitt anförande i fullmäktige att jämställdhetsperspektivet genom undertecknandet framledes måste genomsyra all verksamhet i Malmö kommun. Vi kommer, sa hon, "att ta på genusglasögonen".

  I talarstolen stod sedan Frida Karlsson (s). Hon citerade ur SD:s särskilda yttrande i kommunstyrelsen, där kommunalrådet Sten Andersson (sd) anfört "att det är med stor tvekan som man ställer sig bakom denna europeiska jämställdhetsdeklaration", man anser "att den ligger obehagligt nära radikalfeminismen". Den i feministisk teori okunnige Andersson använde där omotiverat en term som Karlsson lätt kunde identifiera som fel i sak. Hon skulle efter Emma Westergrens anförande återkomma med en mycket besvärande fråga för SD-taleskvinnan.

  Det anförande som Emma Westergren (sd) höll för att förklara den sverigedemokratiska partiståndpunkten varade i 1 minut 50 sekunder och var med all sannolikhet inte skrivet av henne själv, eftersom hon i det efterföljande replikskiftet visade sig vara helt renons på feminism.
  "Som framgår av vårt särskilda yttrande finns det mycket som vi tycker är bra i det liggande förslaget till europeisk jämställdhetsdeklaration: Det vi framförallt vill lyfta fram är de delar som behandlar motarbetandet av människohandeln, det brottsförebyggande arbetet för att öka kvinnors trygghetskänsla, motarbetandet av det könsrelaterade våldet, behovet av ökat stöd till kvinnor som vårdar sjuka anhöriga och vikten av att kvinnoidrotten ges möjlighet att verka på lika villkor.

  Tyvärr finns det också en hel del saker som vi tycker är mindre bra med deklarationen. På flera ställen i texten framkommer krav på ett bekämpande av stereotypa manliga respektive kvinnliga uppfattningar och beteenden. Någon närmare specificering vad som avses med detta ges inte, men klart är att det inte bara handlar om såna beteendemönster som är direkt skadliga eller kränkande på något sätt. Kraven är mycket långtgående och får ibland nästan totalitära drag, som när man till exempel talar om vilken typ av böcker som ska finnas på våra bibliotek.

  Sverigedemokraterna inser att den absoluta majoriteten av män och kvinnor aldrig kommer att bete sig helt lika eftersom vi rent genetiskt är olika. Vi ser heller inga problem med detta så länge det är möjligt för den som vill avvika från normen att göra så och så länge man från samhällets sida inte värderar det ena könets egenskaper högre än det andras. En annan sak som vi sverigedemokrater vänder oss emot är deklarationens förespråkande av kvotering på basis av både kön och etnicitet.

  Trots dessa allvarliga invändningar har vi efter noga övervägande beslutat oss för att de positiva delarna av förslaget trots allt väger tyngre. Vi vill inte sätta hinder i vägen för de många angelägna åtgärder som föreslås och ser oss därför nödda och tvungna att bifalla förslaget.
  "
  Martina Nilsson (v) talade i en replik till Westergren om skadligheten i att det faktiskt finns stereotypa könsroller, något som hon själv råkat på i förskolan. Socialdemokraternas Frida Karlsson återkom sedan med en direkt fråga till Emma Westergren om vad SD menar att deklarationen har med radikalfeminism att göra. Westergren svarade i ett kort genmäle
  "Jag tycker att det framgår ganska tydligt att mycket av det som står i det här programmet är feministiskt. Sen om man sätter epitetet radikalfeministiskt eller nån annan konstig benämning på feminismen. Feminism är detsamma som radikalfeminism, och det är någonting som jag tycker man ska motverka. (Spridda skratt)

  Du skrattar, Anneli Philipson, men det är faktiskt så, fortfarande så finns det skillnader mellan pojkar och flickor. Vi fick höra här tidigare att det skulle vara något problem att flickor skulle vilja bli sjuksköterskor först. Och att de sedan om de fick frågan om de var pojkar att de helt plötsligt skulle ändra uppfattning om vilket arbete de vill jobba med när de blir äldre. Jag tror inte att det är så enkelt att pojkar säger nej, jag vill inte vara flicka, nej, men om de inte vill vara det låt de då vara pojkar! Visst, flickor kan vara brandmän eller backpacker eller vad de nu vill vara, de kan bli det när de är äldre trots att de kanske har någon...man behöver inte blanda in feminism.
  "
  SD försöker bevisa att man röstat för en radikalfeministisk deklaration. Spridda skratt i fullmäktigesalen. Spridda suckar bland sverigedemokratiska aktivister landet runt.