03 september 2006

Annalerna: Repatriera mera

Ur dagordning för sverigedemokraternas riksårsmöte 2000
Bilaga: 5

Motion angående repatrieringsbidrag

Bakgrund:
Det mångkulturella samhället, som våra översåtar tvingat på oss, breder ut sig i rasande takt. Samtidigt drar de styrande med mediernas hjälp åt snaran på alla nationalister som vågar opponera sig mot fördärvet. Genom att månad in och månad ut köra reportage och artiklar om "högerextremism och nazism" försöker man att måla upp en bild av oss Sverigedemokrater som kallsinnade och hatiska människor som använder invandrare som en måltavla att rikta vår inneboende ondska mot.

Vi Sverigedemokrater har till ingen del har varit med om att skapa dagens mångkulturella svenska samhälle. Trots det förväntas våra företrädare i detalj kunna redogöra för vilka människor som skall repatrieras och hur repatrieringen skall gå till. Detta är naturligtvis en omöjlighet eftersom bedömningar om vilka som skall repatrieras måste göras från fall till fall. Vi ser därför positivt på att Sd nu har gått från den strikta "1970-gränsen" beträffande repatrieringen, med tanke på den press som samhället idag har satt på oss nationaldemokrater är det tyvärr mycket svårt att hålla fast vid detta årtal. Skulle vi göra det kan media och myndigheter ånyo skadeglatt för folket visa upp sin bild av oss som okänsliga människor.

Vi anser dock att vi ytterligare måste anstränga oss för att få bort medias nidbild av Sd. Detta kan ske genom att vi driver en linje som, precis som idag, går ut på en hård kritik mot det multietniska samhället. Tonvikten i kritiken bör dock ligga på faktumet att varken svenskar eller invandrare trivs i detta samhälle. För att lösa detta problem vill vi hjälpa invandrarna att återvända till sina egna eller geografiskt närliggande länder. Till skillnad från dagens makthavare, vars trossats är att "flyktingar" självmant flyttar tillbaka till sina fattiga länder så fort de får en chans, skall vi dock praktiskt visa vår goda vilja gentemot "flyktingarna" genom att ge dem en rejäl morot. Denna morot heter "repatrieringsbidrag".

Vi anser därför att Sd i sitt partiprogram inför en passus beträffande repatrieringsbidrag. Med tanke på att vårt land och folk står på spel, ser vi inga kostnader som för stora. De exakta summorna kan givetvis diskuteras men vi är av uppfattningen att en vuxen "flykting" som återvandrar skall kunna få med sig ett bidrag på runt 14 basbelopp (ungefär en halv miljon kronor). För barn under 18 år bör beloppet ligga på hälften av vad en vuxen får, dvs 7 basbelopp.

Förslag:
I partiprogrammet, under rubriken befolkningspolitik, återfinns ett stycke med lydelsen "Sverigedemokraterna vill därför verka för återflyttning av sådana invandrare därest inget skyddsbehov föreligger." Under detta stycket föreslår vi följande tillägg: Var vuxen invandrare skall i samband med återflytten kunna erhålla ett repatrieringsbidrag motsvarande 14 basbelopp. Barn under 18 år bör erhålla en summa motsvarande hälften av ovanstående, dvs sju basbelopp.


Ovan belopp kan verka löjligt stora. Om man betänker vad den genomsnittlige ickenordiske invandraren kostar Sverige i form av socialbidrag, barnbidrag, advokat- och tolkhjälp, kriminalvårdskostnader mm, kommer dock beloppen i ett mer riktigt perspektiv. Det torde inte ta mer än fem år för svenska staten att ha sparat igen repatrieringsbeloppet för en återvandrad individ. Detta i form av uteblivna kostnader för bl.a. bidrag och kriminalvård.
Genom förslaget ovan framstår vi i en delvis ny dager. Plötsligt är vi tiofalt mer "humana" än de partier som idag sitter i riksdagen och som i jämförelse erbjuder spottstyvrar i bidrag till invandrare som vill återvända till sina hemländer.

Ovan förslag svarar givetvis inte på hur man skall behandla invandrare som inte nappar på idén att som nyrika flytta tillbaka till sina riktiga länder. Dock torde det bidraga till att mildra bilden av Sd åtskilligt.

Notera att förslaget givetvis bara blir aktuellt att realisera den dagen vi får makten. Attinföra ett system likt det ovan med en invandringspolitik som den är idag står på agendan, vore finansiellt självmord.

Mats Spjut,
Ordförande i Sd-Trollhättan